Bild Jahr Name Farbe Abstammung
Lady Farah 2009 Lady Farah   Moneera Safin / Lady Mushara
Black Lady Shubani 2008 Black Lady Shubani   Aswad Fahib / Black Lady Rakisha
Aswad Kazhim 2008 Aswad Kazhim   Prince Shetan / Lady Romana
Aswad Shahil 2008 Aswad Shahil   Prince Shetan / Black Lady Afrah
Aswad Jarim 2007 Aswad Jarim   Aswad Fahib / Black Lady Rakisha
Black Lady Salimah 2006 Black Lady Salimah   Prince Shetan / Faa Bettina
Aswad Hakim 2005 Aswad Hakim   Aswad Fahib / Driftwood Hillary
Aswad Sharif 2005 Aswad Sharif   Prince Shetan / Lady Romana
Black Lady Kamlah 2005 Black Lady Kamlah   Prince Shetan / Kabeerah
Aswad Said 2005 Aswad Said   Aswad Fahib / Al Wishana